Általános Szerződési Feltételek

Sasvári Tamás István Ev.
által a termékértékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

I. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

I.1. Jelen blankettaszerződés Sasvári Tamás István Ev. valamint az általa forgalmazott konyhai termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

I.2. Az ÁSZF 2017. szeptember 12-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128956/2017.

II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó Sasvári Tamás István Ev. (székhely: 1174. Budapest Ősrepülő utca 10/3.; adószám: 51382034-1-42;nyilvántartási szám:50935237)

MESTER-KONYHA honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a www.mester-konyha.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék az Eladó részéről forgalmazott, a MESTER-KONYHA honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a MESTER-KONYHA honlap igénybevételével online megvásárolja;

Fiókom a MESTER-KONYHA honlapon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő felhasználói felület.III.Kisegítő szabályok

III.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

III.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

III.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

III.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

III.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

III.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

III.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.mester-konyha.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a MESTER-KONYHA honlap nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Vevő a MESTER-KONYHA honlap nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’ gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott (pl. a fiókjával, a saját adataival, stb. kiegészített) felhasználói felületre.

IV.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

IV.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti minőségéből.

IV.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a MESTER-KONYHA honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a MESTER-KONYHA honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a MESTER-KONYHA honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.


A termékek kiválasztása

IV.6. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.


A vásárlás (a termékrendelés)

IV.7. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik. Vevő a kedvezményeket legkésőbb a termékek kosárba történő elhelyezése során érvényesítheti. A mindenkor hatályos vásárlói kedvezményeket és azok érvényesítésének szabályait a MESTER-KONYHA honlapon megtalálható.

IV.8. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Fizetés’ gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

IV.9. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

IV.10. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

IV.11. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés [II.1. (a) pont] az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

IV.12. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a vevő fiókjában, a ‘Korábbi rendelések’ címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik.

IV.13. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

IV.14. Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.V. A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

V.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a MESTER-KONYHA honlapon közzétett, ’Szállítási feltételek’ menüpont tartalmazza.

V.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

A vételár teljesítésének módjai

V.3. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

V.4. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó OTP Banknál vezetett  11715007-21503618 számú pénzintézeti számlájára.

V.5. Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14h00 órával bezárólag az Eladó V.4. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

V.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

A dombornyomott bankkártyával való fizetés

V.7. Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül a OTP Bank biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. A Vevő bankkártyájának adatait Eladó semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak Eladó tudomására.

V.8. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

V.9. Az Eladó pénzintézete a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

 • MasterCard;
 • MasterCard Electronic;
 • Maestro;
 • Visa;
 • Visa Electron.
 • American Express

Az utánvétes vásárlás

V.10. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.VI. A kiszállítás, a termék átvétele, garancia és panaszkezelés

VI.1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét a MESTER-KONYHA honlapon közzétett szállítási feltételek menüpont tartalmazza.

VI.2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.

VI.3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

VI.4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

VI.5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

VI.6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a MESTER-KONYHA honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

VI.7. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

VI.8. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a MESTER-KONYHA honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

VI.9 A Mester-konyha.hu oldalon forgalmazott termékekre a kiszállítás dátumától számítva 2 éves gyártói garancia vonatkozik a serpenyőkre és edényekre, konyhai eszközökre és kuktákra, valamint ezek tartozékaira bármilyen anyag-, vagy gyártási hiba esetén. Ha problémát tapasztal, a felhasználónak kapcsolatba kell lépnie a helyi Mester-konyha.hu Ügyfélszolgálattal. Az elérhetőségek megtalálhatóak weboldalunkon. Amint a termék beérkezik telephelyünkre, ott meggyőződnek a garancia érvényességéről és a hiba meglétéről, ezután új terméket, vagy egyenértékű terméket küldenek csereként. A jelen garancia feltételei szerint a Mester-konyha.hu-nak a hibás termék kicserélésén túlmenően nincs további kötelezettsége. A Mester-konyha.hu nem köteles megjavítani vagy kicserélni az olyan termékeket, amelyekhez nem mellékelik az eredeti vásárlási bizonylatot.

Ez a gyártói garancia nem vonatkozik az ütésből, helytelen használatból, a használati és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve a jogosulatlan módosításból, vagy javításból eredő károsodásokra. Nem vonatkozik továbbá a garancia a termék normális kopására, elhasználódására, illetve a következő esetekre:
- túlhevítés, ha a termék hosszabb időre hő, vagy lángok hatásának volt kitéve 
- rozsdásodás, elszíneződés, vagy karcolások a termék belsején, vagy külsején
- tűz, árvíz, stb. által okozott balesetek
- a fogyó, kopó alkatrészek (tömítések, elemek, stb.) rendszeres cseréje
- a terméket megütik, vagy leejtik
- a termékben lévő bármilyen üveg-, vagy porcelán áru

A jelen kereskedelmi garancia nem befolyásolja a fogyasztók törvényes jogait, és nincs hatással a nem kizárható, illetve nem korlátozható jogokra sem. Ezen kívül nem érinti azokat a jogokat sem, amelyek a vevőt megilletik Mester-konyha.hu-val szemben. Ez a garancia különleges jogokat biztosít a vevőnek, de ezen felül a vevőnek lehetnek más törvényes jogai is a magyarországi mindekori hatályos törvények szerint. A vevő saját kizárólagos döntése szerint élhet bármely ilyen jogával.


VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a MESTER-KONYHA honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

VII.5. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

VII.6.Vevő viseli az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

VII.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

VII.8. A Vevőt nem illeti meg a VII.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

VII.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni

 • amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [IV.10. pont];
 • az átutalás késedelme [V.6. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
 • ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VI.1. pont].

VII.10. A termékcsomagra vonatkozó egyedi adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba tartozó áruk bármelyikére VII.8. pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra (az akciós termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes árucikkeket illetően nem gyakorolhatja.

 

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. Mester-konyha tájékoztatja Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

VIII.2. Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat Eladó három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.

VIII.3. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).

A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefonszáma: +36-1-269-0703. Levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81. Weboldala a panaszrendezes.hu internetes címen érhető el.

VIII.4. A MESTER-KONYHA honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

Budapest, 2017. szeptember 18.

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatkezelő: Sasvári Tamás István Ev
Székhelye: : 1174. Budapest Ősrepülő utca 10/3
Elérhetősége: +36-20/210-3881

Sasvári Tamás István Ev (a továbbiakban: adatkezelő) a www.mester-konyh.hu weboldal és webshop  működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jogot, éppen ezért jelen adatvédelmi tájékoztatóval kíván eleget tenni az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

1) Az adatkezelés jellege, a tárolt adatok köre

Az adatkezelő internetes oldala és áruháza személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Vannak azonban olyan szolgáltatások (hírlevélre feliratkozás, regisztráció, online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása.

 

Az adatkezelő az internetes oldalon való regisztráció során az érintett alábbi adatait kezeli:

 •          nem (férfi/nő)
 •          cégnév (ha a megrendelő nem természetes személy)
 •          vezetéknév
 •          keresztnév
 •          e-mail cím

 

Az internetes oldal és áruház látogatása során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül az érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és az érintett IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Fenti adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az adatkezelő a fenti adatokat nem kapcsolja össze más személyes adattal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az adatkezelő az internetes áruházban végzett megrendelés esetén a következő adatokat minden esetben rögzíti az érintettekről, azok megadása az érintett részéről kötelező:

 •          nem (férfi/nő)
 •          cég neve (ha a megrendelő nem magánszemély)
 •          vezetéknév
 •          keresztnév
 •          e-mail cím
 •          szállítási cím (utca, házszám, irányítószám, település neve, ország, megye)
 •          számlázási név
 •          számlázási cím (utca, házszám, irányítószám, település neve, ország, megye)
 •          telefonszám

 

A következő adatok megadása nem kötelező, azonban megadható:

 •          fax szám
 •          tetszőlegesen megadható megjegyzés adott megrendeléshez kapcsolódóan

 

2) Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés csak és kizárólag az érintett elektronikus úton tett, önkéntes, határozott hozzájáruló nyilatkozata alapján történik. Az érintett önkéntes, elektronikus hozzájárulását a hírlevélre való feliratkozás vagy vásárlás előfeltételét képező regisztráció során az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom négyzet kipipálásával valósul meg.

  

Az adatkezelő az érintettek faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó adatot, továbbá genetikai, biometrikus és az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatot nem gyűjt és nem kezel.

 

3) Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat célhoz kötötten, az internetes oldal és áruház hírlevelére való feliratkozás esetén kizárólag a hírlevél küldés teljesítése, az oldalon történt regisztrálás esetén a böngészés elősegítése érdekében kezeli.

 

Amennyiben a regisztrált felhasználó az internetes áruházban vásárol, az adatkezelő az adatokat a vásárláshoz szükséges szerződés létrehozása és teljesítése, direkt marketing adatbázis építése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés érdekében tárolja.

 

A hírlevélre feliratkozott érintettek részére elektronikus hírlevelet továbbít, amelyhez nevüket és e-mail címüket használja fel.

 

Az adatkezelő az érintett adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az adatkezelő alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

 

A megrendelések kiszállítása érdekében az adatkezelő az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt:

-          Gyűjtőszállítás.hu

-          Fürgefutár.hu 

Az adatkezelő a futárszolgálat részére kizárólag a megrendelés kiszállításához szükséges adatokat adja át. A futárszolgálat az adatokat saját adatkezelési nyilatkozata alapján kezeli.

 

A megrendelések kiszállítása érdekében az adatkezelő a következő adatokat bocsátja a mindenkori szállító partner cége, valamint megbízottja rendelkezésére:

 •          megrendelő neve
 •          teljes szállítási cím
 •          egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
 •          megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
 •          megrendelő telefonszáma
 •          megrendelő e-mail címe

 

Az adatkezelő, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át és csak a csomagok szállítási címre történő eljuttatásához használja fel.

Az adatkezelő az internetes áruházban kötött szerződés ellenértékének teljesítése érdekében a következő fizetési szolgáltató helyekkel dolgozik együtt:

 •          Otp Bank

 

Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a fizetési szolgáltató kérésére, a fizetési tranzakció lebonyolítsa, tranzakciós hiba orvoslása vagy más fogyasztói érdek miatt az érdekelt tájékoztatása mellett átadhatja a fizetési szolgáltató részére.

Minden más esetben a fizetési szolgáltató portáljára való átirányítást követően az érintett adatainak kezelésére a fizetési szolgáltató adatkezelési nyilatkozata az irányadó.

 

A személyes adatokat az adatkezelő arra kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A fentieken kívül az adatkezelő által kezelt adatokat az adatkezelővel szerződésben lévő tárhelyszolgáltató ismerheti meg.

Tárhelyszolgáltató: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.; Székhely: 9024. Győr Déry T. utca 11 Adószám: 14315754-2-08 ; Telefonszám: +36 70 297 4811; E-mail: info@elin.hu

(Hozzáférés a webshop teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, elvi lehetőség valamennyi személyes adat megismerésére a szerver karbantartási munkálatok, vagy a távoli felügyeleti tevékenységük során. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás az adatkezelő részére)

 

Az adatkezelő más jellegű adattovábbítást vagy adatfeldolgozást a személyes adatokkal nem végez, kivételt képez ez alól, ha hatóság kérésének kell eleget tennie. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

4) Jelen adatkezelési tájékoztató jogszabályi háttere

 •          Alaptörvény
 •          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 •          a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 •          az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR)
 •          A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (avtv.)
 •          Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 •          Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 •          Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 •          226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

 

5) Fogalommeghatározás

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

6) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a teljesített megrendelések megrendelőinek számlázási adatait a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő időtartamig tárolja az internetes áruháztól függetlenül működő zárt számlázási rendszerében.

Az oldalon regisztrált, de vásárlást nem végzett érintettek valamint a hírlevélre feliratkozottak személyes adatait az adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett nem kéri adatainak törlését. A hírlevélről való leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából.

Az adatkezelő a számlázással és a szerződés teljesítésével össze nem függő adatokat, valamint a hibás vagy érvénytelen adatokat előzetes értesítés nélkül törölheti rendszeréből.

Az adatkezelő által igénybe vett megbízottak a szerződés teljesítése során saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint és időtartamig kezelik az adatkezelő által részükre átadott, 3) pontban részletezett adatokat.

7) Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül, közérthető formában, kérelemre írásban ad ingyenes tájékoztatást. Az adatkezelő a fenti határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adata helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg. A megadott személyes adatait az érintett „Fiókom” menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Adatainak megváltoztatását jelen adatvédelmi tájékoztató végén megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon is kérheti.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha

 •          az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 •          az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 •          a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik

 

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja az adatkezelő, a döntésről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, és erről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Törléshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 •          a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte;
 •          a hozzájárulást visszavonják;
 •          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 •          a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 •          a személyes adatokat az adatkezelőre előírt uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az érintett adatainak törlését jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon kérheti.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 •          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 •          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 •          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

Az 1. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A 4. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint továbbítsa másik adatkezelőnek.

 

Jogorvoslathoz való jog

 •          Panasztételjoga

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályi előírásokat. Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.

 

 •          Bírósághoz fordulás joga

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság jogilag kötelező döntésével szemben minden érintettet megillet a bírósági jogorvoslathoz való jog. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék, mint a felügyeleti hatóság székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során megsértették a hatályos jogszabályi előírásokat.

 

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

8)Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytat, beleértve a profilalkotást is.

9) Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés 72 órán belül nem történik meg, az adatkezelőnek mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokot is.

Az adatkezelő a felügyeleti hatóság ellenőrzése esetére nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

 

10) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatkezelőnek nem kell az érintettet értesítenie, amennyiben

 •          az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták;
 •          az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 •          a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetben az adatkezelő nyilvános közzététel útján tájékoztatja az érintetteket.

11) Hírlevelére való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a  hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét, életkorát, a feliratkozás dátumát, a feliratkozás IP címét, a feliratkozás megerősítésének időpontját, a megerősítés IP címét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartja nyilván.

Az adatkezelés célja az adatkezelő direkt marketing adatbázisának építése, a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatokról, akciókról, nyereményjátékokról.

Az adatkezelő az adatokat az érintett kérésére történő törlésig kezeli. Az adatkezelő hírlevelei tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, a linkre kattintva azonnal leiratkozhat. A leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő törli az érintett adatait.

12) Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi az adatkezelő oldalát, adatkezelő honlapja cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén.

Az érintett az „ELFOGADOM” gombra kattintva járulhat hozzá a cookiek alkalmazásához. A cookiek alkalmazását az érintett letilthatja böngészőjének beállításai között.

13) Gyermekek adatainak kezelése

Az adatkezelő internetes oldalán és áruházába csak 16. életévét betöltött személyek iratkozhatnak fel hírlevélre, regisztrálhatnak, vagy folytathatnak vásárlást.

 

Az oldalon regisztrálni kívánó személyek a hírlevélre feliratkozás vagy regisztráció során a „Fiókom” gombra kattintva nyilatkoznak életkorukról, melynek függvényében az adatkezelő a hírlevélre feliratkozást vagy regisztrációt elfogadja vagy elutasítja. Elutasítás esetén az adatkezelő az érintett eredménytelen regisztrációja során megadott adatait nem tárolja és nem kezeli.

 

Az adatkezelő törli a hírlevélre feliratkozott vagy regisztrált érintett adatait, ha később tudomására jut, hogy a feliratkozás vagy a regisztráció során hamis adatokat adott meg (pl. életkor)

 

14) Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az érdekeltek személyes adatainak kezelésére az adatkezelő részéről Sasvári Tamás István Ev. jogosult. Az érintettek személyes adatainak biztonságos tárolásáért, kezeléséért Sasvári Tamás István Ev felelős.

 

Annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő vállalja, hogy 6 hónaponként rendszeres felülvizsgálati ellenőrzést végez.

Amennyiben kérdése lenne az adatkezelő adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll rendelkezésére.

 

15) Az adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő: Sasvári Tamás István Ev
Székhelye: : 1174. Budapest Ősrepülő utca 10/3
Elérhetősége: +36-20/210-3881

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót az érintettek előzetes elektronikus értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintettnek a internetes oldal és áruház további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az adatkezelő által, az oldalon biztosított módon.

 

 

Budapest, 2018. május 25.